Begroting 2019 - 2022

Programma 9 Verkeer en Bereikbaarheid

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1.000

Middelen Programma  09

Baten / Lasten

2018

2019

2020

2021

2022

Verkeer en Bereikbaarheid

Baten

37.261

4.059

4.269

4.269

4.092

Lasten

28.145

3.660

3.598

3.561

3.190

Onttrekkingen aan reserves

Baten

327

150

Toevoegingen aan reserves

Lasten

9.237

Saldo programma 09 na verrekening reserves

205

549

671

708

902

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

19-034

Prijsinflatie 2019-2022

81

81

81

76

19-036

Hoogconjunctuur straatparkeren

144

144

144

144

19-055

Parkeerhandhaving kostendekkendheid

-210

19-100

Correctie hoogconjunctuur straatparkeren

-72

-72

-72

-72

19-125

Actualisatie  loonkostenverdeling

246

250

250

250

19-148

Afromen reserve Parkeerfonds

90

Totaal

278

402

403

398