Begroting 2019 - 2022

Programma 9 Verkeer en Bereikbaarheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Om die langere termijn-ambities waar te maken, worden de volgende concrete inspanningen in 2019 geleverd en de daaropvolgende jaren doorgezet, waarbij wordt ingezet op intensieve samenwerking met onze partners en burgers.

Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio
Ter bevordering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid worden in 2019 de volgende inspanningen geleverd:

  • Uitvoeren jaarschijf 2019 van demobiliteitsvisie Trendsportal
  • Uitvoeren van verkeersveiligheidseducatie
  • Deelnemen aan de Regionale Samenwerking Mobiliteit (RMO)
  • Versterken multimodale ontsluiting

In kader van het versterken van de multimodale ontsluiting zullen weer veel inspanningen worden geleverd. Zo blijven we lobbyactiviteiten uitvoeren om concrete infrastructurele projecten van de grond te krijgen, beleidsmatige doelen te bereiken (bijvoorbeeld opname Brabantroute in het TEN-T corenetwork) en derde geldstromen binnen te halen.

Voor 2019 zijn geen financiële midden beschikbaar voor het uitvoeren van de jaarschijf 2019 van de mobiliteitsvisie Trendsportal. Bovendien is het investeringskrediet voor 'Fietsen langs de Maas' naar beneden bijgesteld.  De provincie heeft voor dit project een subsidievariant voorgesteld met een snelfietsroute waarbij vanaf 2020 € 400.000  bespaard kan worden op het project.  
Daarnaast is het restantkrediet  'Veilige Schoolomgeving' geschrapt, waardoor geen financiële middelen meer beschikbaar zijn voor verkeerseducatie. Voor 2019 heeft deze maatregel een totale afname van de kapitaallasten met € 14.000 tot gevolg. De investeringen ondertunneling Vierpaardjes zijn één jaar naar achter geschoven. Dit heeft echter geen financiële gevolgen voor de begroting 2019.
Het bereikbaar houden van de stad en de regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen
Voor wat betreft het aanbieden van voldoende parkeergelegenheid zullen in 2019 de volgende inspanningen geleverd:

  • Behoud en realisatie voldoende (betaalde) parkeercapaciteit
  • Het realiseren van een gastvrij parkeerproduct
  • Behoud en realisatie voldoende parkeercapaciteit in de stadsdeelcentra, schilwijken en bij de winkelvoorzieningen in de dorpen en wijken.

Het is evident dat ook in 2019 en de daaropvolgende jaren extra inspanningen geleverd zullen (moeten) worden om te komen tot een gastvrij parkeerproduct.
Er zal worden ingezet op de invoering van nieuwe technologieën op het gebied van bereikbaarheid en parkeren.

In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van extra inkomsten uit de straatparkeren van € 144.000 per jaar. Daarnaast worden in 2019 de reserve Parkeerfonds afgeroomd (€ 90.000). Er zijn geen concrete projecten voor flankerende maatregelen/projecten in de binnenstad meer aangedragen.  Het schrappen van het fonds betekent dat voor de komende jaren geen initiatieven meer kunnen worden gehonoreerd.

Betrokkenheid verbonden partijen
Om de strategische doelstelling van het programma Verkeer en Bereikbaarheid te realiseren wordt ingezet op intensieve samenwerking met onze partners. De belangrijkste partners zijn Provincie Limburg, Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Trendsportal / Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg (RMO), Veilig Verkeer Nederland (VVN), SMART Logistics Centre Venlo, Wijkraden, Q-Park, Ondernemend Venlo en ondernemersverenigingen in het centrum van Blerick, Tegelen en Arcen.