Begroting 2019 - 2022

Uiteenzetting van de financiële positie

Ontwikkelingen kapitaallasten

Vanaf 2014 is een integraal afwegingskader ingesteld waarbinnen onrendabele investeringen worden afgewogen, het zogenaamde kapitaallastenplafond. Hierbij wordt een expliciet onderscheid aangebracht tussen de afwegingen binnen de reguliere exploitatie (baten en lasten) en afwegingen binnen de investeringssfeer. Nieuwe onrendabele investeringen (zowel vervanging als uitbreiding) moeten passen binnen de ruimte die daarvoor meerjarig ter beschikking is gesteld door de Raad.

Dit onderdeel laat de ontwikkeling zien van het resultaat op kapitaallasten in de brede zin van het woord. Naast de rente- en afschrijvingskosten op de activa is in dit resultaat ook het onderdeel financiering, invulling taakstelling en stelposten welke een relatie hebben met kapitaallasten verwerkt. De analyse is nogal financieel technisch van aard maar wordt begrijpelijker door uitsplitsing in de onderdelen zoals weergegeven in onderstaande tabel.De ruimte die in 2019, 2020, 2021 en een gedeelte van 2022 ontstaat is in deze begroting toegevoegd aan het weerstandsvermogen.

De bijstelling van de kapitaallasten voor de begroting 2019-2022 laat het volgende beeld zien:

bedragen x €1.000

2019

2020

2021

2022

1. Ruimte kapitaallastenplafond na actualisatie

1.545

2.378

1.811

2.088

2. Reservering t.b.v. investeringen 2022

-1.401

3. Invulling heroverweging kapitaallasten (Amendement begr. 2018)

-83

4. Doorschuiven investeringen ondertunneling Vierpaardjes

450

5. Resultaat

1.462

2.378

1.811

1.137

6. Storting in weerstandsvermogen

-1.462

-2.378

-1.811

-1.137

  1. Dit is de ruimte binnen het kapitaallastenplafond die ontstaat nadat alle investeringen inclusief het investeringsplan 2019-2022 zijn doorgerekend.
    De ruimte die ontstaat wordt met name veroorzaakt door een bijgestelde planning van de uitvoering (restant)kredieten en nieuw aangedragen investeringen met als uitgangspunt  "sober en geen nieuw beleid".
  2. Daar er een significante daling in de omvang van de investeringen 2022 wordt geconstateerd wordt dit bedrag gereserveerd.
  3. Invulling van de middels amendement A begroting 2018 opgenomen taakstelling. De taakstelling is daarmee volledig gerealiseerd.
  4. Voordeel in kapitaallasten dat ontstaat door het doorschuiven van de uitvoering  van het krediet ondertunneling Vierpaardjes.
  5.  Resultaat kapitaallasten.  
  6. Storting resultaat in weerstandsvermogen.

Beschikbare ruimte voor vervangings- en uitbreidingsinvesteringen
Sinds de vaststelling van de begroting 2017-2021 wordt er een volledige doorkijk gegeven van de verwachte investeringsbeslissingen. In bijlage I zijn de investeringen voor 2019 inclusief toelichting opgenomen. Ook is er een overzicht van de investeringen 2020 t/m 2022 het zogenaamde "Voorportaal" opgenomen. Vanaf 2022 wordt een significante daling in de omvang van de investeringen geconstateerd. Na votering van het investeringsplan 2019-2022 resteert derhalve een ruimte binnen het kapitaallasten-plafond van € 1,4 miljoen in 2022.

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Investeringsplan 2019 (onrendabel)

24

378

416

421

Voorportaal 2020-2022

651

1.028

Reservering voor IP 2022

1.401