Begroting 2019 - 2022

Programma 12 Algemene middelen

Relevante beleidskaders

Naast sectorale beleidsvisies hebben de volgende kaderstellende documenten een relatie met dit programma.

 • Financiële verordening gemeente Venlo;
 • Nota investeringsbeleid;
 • Nota reserves en voorzieningen;
 • Nota risicomanagement en weerstandsvermogen;
 • Fiscaal beleidsplan;
 • Garantstellingen en verstrekken van leningen;
 • Treasurystatuut;
 • Budgethoudersregeling;
 • Nota grondbedrijf;
 • Controleverordening gemeente Venlo;
 • Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Venlo;
 • Belastingverordeningen.