Begroting 2019 - 2022

Programma 12 Algemene middelen

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1.000

Middelen Programma  12

Baten / Lasten

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene middelen

Baten

262.136

276.407

274.607

274.554

273.624

Lasten

42.466

46.966

45.733

46.734

48.426

Onttrekkingen aan reserves

Baten

49.679

Toevoegingen aan reserves

Lasten

40.347

5.725

7.713

8.111

7.224

Saldo programma 12 na verrekening reserves

229.002

223.717

221.161

219.708

217.974

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x 1.000

2019

2020

2021

2022

Baten

Financiering

4.471

4.351

4.390

4.137

Integratie-uitkering Sociaal Domein

98.667

98.031

97.882

97.882

Onroerende zaakbelasting

37.589

37.427

37.427

36.677

Overheadkosten

360

370

380

380

Overige belastingen

2.311

2.221

2.131

2.041

Uitkeringen gemeentefonds

133.010

132.208

132.343

132.507

Lasten

Financiering

7.538

5.513

7.088

9.293

Lokale heffingen

1.235

1.235

1.235

1.235

Overheadkosten

36.728

37.627

37.294

36.783

Overige algemene dekkingsmiddelen

6.651

8.532

8.690

7.800

Post onvoorzien

539

539

539

539

Vennootschapsbelasting

Saldo algemene dekkingsmiddelen

223.717

221.161

219.708

217.974

Overhead
De lasten en baten van overhead worden centraal verantwoord binnen dit programma. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies en kosten gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Voorbeelden hiervan zijn Huisvesting, Management, Financiën, Personeel & Organisatie, Inkoop, Juridische zaken, Control, Interne en Externe communicatie, Bestuurszaken en ondersteuning. Door de overhead centraal te verantwoorden binnen één programma, wordt inzicht gegeven in de concernbrede kosten overhead en daarnaast is door een éénduidige systematiek een betere vergelijking mogelijk met andere gemeenten.

Toerekening overhead aan grondexploitaties en investeringen
Binnen gemeente Venlo hanteren we het principe dat alle kosten die samenhangen met de vervaardiging van een investering of die bijdragen aan een grondexploitatie, hieraan worden toegerekend. Dit geldt dus ook voor overhead. Dat betekent dat de overhead die aan investeringen en grondexploitaties en investeringen is doorbelast, in mindering is gebracht op de lasten van de overheadkosten.

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

19-001

Bijstelling financiele lasten a.g.v. mutatie bespaarde rente

-94

-129

-161

19-002

Gemeentefonds / meicirculaire 2018 - compensatie taakmutaties

191

195

28

28

19-003

Gemeentefonds / meicirculaire 2018 - budgettair kader Sociaal Domein

19-004

Gemeentefonds / meicirculaire 2018 - resultaat

628

19-005

Waarderingskamer

-18

-18

-18

-18

19-009

Aanvullende dekking PKB 2019 en verder

-29

-24

-17

-11

19-010

Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

19-032

Versterking weerstandsvermogen 2022

-1.473

19-033

Toeristenbelasting

130

130

130

130

19-034

Prijsinflatie 2019-2022

-25

-24

-24

-24

19-035

Toevoeging aan weerstandsvermogen

-552

-530

-502

-497

19-037

Loonkostenontwikkeling Kadernota 2019-2023

-2.096

-2.098

-2.091

-2.091

19-038

Gemeentefonds / loon- prijscompensatie

2.786

2.786

2.786

2.786

19-052

Dividenduitkering BV Campus Greenport

-68

-68

-68

-68

19-054

Taakmutaties meicirculaire 2018 - DigiD en MijnOverheid

-30

-30

-30

-30

19-057

Aanpassing begroting ICT NML voor 2019 en verder

-89

-72

-45

-45

19-061

Autonoom budget FG

-30

19-065

Instellen voorziening onderhoud buitensport

212

382

383

383

19-066

Besparingsverlies Taakstelling Subsidiebeheer (A7)

-211

-211

-211

-211

19-067

Besparingsverlies Taakstelling dereg/minder toez.bur.cr (A8)

-155

-155

-155

-155

19-100

Correctie hoogconjunctuur straatparkeren

72

72

72

72

19-121

Begrotingswijziging budgettair kader sociaal domein

6.017

6.648

7.171

7.179

19-125

Actualisatie  loonkostenverdeling

-958

-965

-998

-1.000

19-128

Problematiek dekking projecturen

-2.173

-2.155

-2.155

-2.160

19-129

Samenwerkingswijzer Gemeente Venlo beheerlast

-8

-8

-8

-8

19-131

Areaaluitbreiding - 2019

650

650

650

650

19-140

Schrappen project Fietsen langs Maas

-17

19-141

Heroverwegen restantkrediet Veilige Schoolomgeving

19-149

Dividend Enexis

111

111

111

111

19-154

Voordelen ter versterking van weerstandsvermogen

-4.688

-5.808

-6.094

-5.326

19-157

Temporisering verlaging hondenbelasting

90

90

90

19-158

OZB en rioolheffing

1.147

985

985

235

19-159

Bezuiniging organisatie, als gevolg van opgenomen beleidsinhoudelijke voorstellen

250

600

850

1.100

19-161

Integriteit -50% in 2019

35

19-169

Aframing organisatiebudget

270

Totaal

1.442

389

710

-604

Investeringen

Bedragen x € 1.000

Investeringen programma 12

Vervanging - Uitbreiding

Rendabel - Onrendabel

Krediet 2019

Regionale aanbesteding Klant Contact Systeem

Vervanging

Rendabel

50

Totaal nieuwe investeringen

50