Begroting 2019 - 2022

Programma 3 Participatie en Werkgelegenheid

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1.000

Middelen Programma  03

Baten / Lasten

2018

2019

2020

2021

2022

Participatie & werkgelegenheid

Baten

49.570

48.434

48.449

48.434

48.434

Lasten

83.966

76.609

76.260

75.869

75.865

Onttrekkingen aan reserves

Baten

1.191

Toevoegingen aan reserves

Lasten

135

15

Saldo programma 03 na verrekening reserves

-33.340

-28.175

-27.826

-27.435

-27.431

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

19-034

Prijsinflatie 2019-2022

7

7

7

7

19-115

Actualisatie begroting WerkgeversServicepunt

40

40

40

40

19-116

BUIG

900

900

900

900

19-121

Begrotingswijziging budgettair kader sociaal domein

624

881

907

907

19-125

Actualisatie  loonkostenverdeling

427

387

352

353

19-163

Reductie uitgaven minima-/armoedebeleid

100

100

100

19-164

Tijdelijke intensivering sociale recherce, voordeel besparing bijstand

400

200

200

200

19-165

Reductie middelen arbeidsparticipatie

945

630

630

630

Totaal

3.343

3.145

3.136

3.137