Begroting 2019 - 2022

4. Welvarend Venlo

Inleiding

Een aantal jaren geleden heeft de regio Venlo aansluiting gezocht bij de wereldwijde opkomst van de Kenniseconomie. Een economie waarin niet arbeid, grond of grondstof de belangrijkste productiefactor is, maar kennis. Kennis die gestuwd door creativiteit via innovatie (nieuwe producten) leidt tot valorisatie (nieuwe bedrijvigheid).
Tien jaar geleden werd dit economisch ‘concept’ al spits verwoord in een slogan die stond voor een van de Greenport-programmalijnen : ‘Kennis, Kunde, Kassa’.  Nu, een decennium later, zien we dat die aansluiting gelukt is. De kennisinfrastructuur is robuust geworden en het innovatievermogen van de ondernemers in de regio heeft een stevige impuls gekregen met de inrichting van een Economic Development Board, een onderzoeks- en laboratoriumomgeving op het voormalige Floriadeterrein en de vestiging van diverse start-ups aldaar.
Zaak is nu deze ontwikkeling door te zetten.
Dat vraagt inzet en focus van alle partijen in het veld. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden.
Ook van ons dus, als de verreweg grootste gemeente in deze regio en tweede stad van Limburg. Waarbij onze aandacht en kracht gericht moet zijn op enerzijds het aantrekkelijk maken van deze regio en anderzijds het uitdragen van die kwaliteit.

Aantrekkelijk om je te vestigen, of ‘gevestigd te blijven’. Zowel voor burgers als bedrijven.
Goede bereikbaarheid, een prettige woon- en werkomgeving, volwassen voorzieningen en een compleet onderwijsaanbod zijn de thema’s die deze aantrekkelijkheid stuurbaar maken.
Thema’s dus die hun plek moeten krijgen in de programmering van het Venlose beleid. Voor wat betreft de programmering op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en mobiliteit (het programma Welvarend) zijn die thema’s vertaald naar de volgende speerpunten voor het economische programma.