Begroting 2019 - 2022

2. Leefbaar Venlo

Relevante beleidskaders

 • Strategische visie Venlo 2030;
 • Strategische visie “Regio in Balans”, maart 2012;
 • Ruimtelijke structuurvisie;
 • Sociale Structuurvisie Venlo 2022 ‘Ik ken jouw naam, jij de mijne. Samen zijn wij Venlo’;
 • Besturingsfilosofie 2015;
 • Venlo Voorop, dienstverleningsvisie gemeente Venlo, 2015;
 • PRM-visie (Public Resource Management) Venlo, 2016 ;
 • Visie Stedelijk Centrum ;
 • Ambitiedocument C2C + uitvoeringsprogramma;
 • Digitale Agenda 2020;
 • Dienstverlening 2025, VNG;
 • I-Visie gemeente Venlo, Zenc BV, november 2006;
 • Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en E-overheid, iNUP, BZK, april 2011;
 • Bewijs van Goede Dienst, verbeterplan gemeente Venlo, SIRA consulting, februari 2010 en maart 2014;
 • Onderzoeksrapport Rekenkamer dienstverlening Venlo, september 2016;
 • Dienstverlening van de gemeente Venlo door klanten beoordeeld (deelrapportage stadspeiling 2013), Onderzoek en Statistiek, maart 2014;
 • Uitkomsten stadspeiling 2015 en 2017;
 • Coalitieakkoord 2018-2022 “Samen Venlo Veranderen”, mei 2018;
 • Bestuurskrachtmonitor 2007;
 • Beleidsplan "Koers en beleid van de Veiligheidsregio Limburg Noord 2016-2019.";
 • Stadsdeelontwikkelings-, wijk- en dorpsplannen;
 • Wijkgericht werken (pilots);
 • Bestemmingsplannen /pilot Omgevingsplan;
 • Kadernotitie Burger aan Zet (2012);
 • Stad van Actieve Mensen (SAM);
 • Verschillende wettelijke registraties, waaronder de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Topografie (BRT), de Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ), de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION);
 • Verschillende (wettelijke) zorgplichten volgend uit onder andere de Wegenwet, Wegenverkeerswet, Wet milieubeheer, Telecommunicatiewet, Wet op de lijkbezorging, Waterwet;
 • Diverse landelijk gehanteerde normeringen en richtlijnen, zoals visual tree assessment (VTA) en diverse CROW publicaties;
 • Diverse sectorale (lokale en regionale) beleids- en uitvoeringsplannen, zoals het Groenbeleidsplan, Uitvoeringsprogramma Groen & Water 2018-2021, het Handboek Vastgoed, het GVVP/nieuwe mobiliteitsplan, Materiaalbeleidsplan, Beleidsplan Openbare Verlichting, VRI's  etcetera;
 • Raadsbesluiten 2016-65; Bereikbaarheid en parkeren in gastvrije stad en 2017-9; Parkeren stedelijk centrum;
 • Trendsportal.