Begroting 2019 - 2022

Programma 4 Zorg en Welzijn

Wat willen we bereiken?

Strategische doelen
Iedereen zorgt naar vermogen voor zichzelf en elkaar, daar waar nodig met ondersteuning
Tactische doelen

 • Het versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners
 • Het bevorderen van het welzijn (welbevinden) van onze inwoners
 • Het samen met de burgers zorgen voor en versterken van een structuur van algemene ondersteuning
 • Het bieden van maatwerkondersteuning

Sociale basisondersteuning

 • Inwoners van Venlo vormen gemeenschappen waar mensen meedoen, elkaar kennen, elkaar helpen en niemand buitensluiten. Mensen zetten zich met plezier in als vrijwilliger of mantelzorger en voelen zich hierin gewaardeerd;
 • Door de inzet van Informatie & Adviespunten met vrijwilligers in de wijken groeit de zelfredzaamheid van onze inwoners en de zorg van inwoners voor elkaar;
 • Door de inzet van gemeenschapsaccommodaties faciliteren wij sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten op dorps-, wijk- en stadsdeelniveau;
 • In het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) werkt  één integraal regionaal team dat onafhankelijk beoordeelt wat passende zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners is op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen;
 • Wij verbeteren de verbinding tussen het regionale team in het ZVH, het team werk en inkomen en de lokale toegang tot zorg om de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis in de wijk te faciliteren;
 • Wij zetten met onze maatschappelijke partners in op een verdere versterking en verbreding van de algemene voorzieningen tot een integraal aanbod;
 • Wij bieden personen met verward gedrag in een zo vroeg mogelijke fase de juiste zorg en begeleiding.

Beschermd wonen

 • We streven naar een inclusieve samenleving waarin de doelgroep beschermd wonen een plek heeft. Niet naast, maar tussen de andere inwoners van onze stad.

Sociale wijkteams

 • Wij willen komen tot een integraal aanbod van algemene ondersteuning zodat inwoners laagdrempelig gebruik kunnen maken van voorzieningen. Hierdoor kan ook de druk op de integrale toegang en maatwerkvoorzieningen worden verlaagd;
 • Wij willen dat onze maatschappelijke partners op basis van signalen van inwoners die nader zijn geanalyseerd, komen tot nieuwe diensten op het gebied van algemene ondersteuning (algemene voorzieningen);
 • Daar waar geen algemene voorziening een passende oplossing biedt voor een ondersteuningsvraag, bieden wij onze inwoners passende zorg en ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening. Dit altijd op basis van een onderzoek door een lid van een sociaal wijkteam (keukentafelgesprek);
 • Een beweging waaruit blijkt dat er minder maatwerkdiensten worden ingezet omdat er meer passende ondersteuning kan worden geboden in de vorm van algemene voorzieningen (transformatie) of oplossingen in het eigen netwerk.

Gezondheid

 • Het voorkomen van problemen op het gebied van opgroeien en opvoeden, onder meer via het normaliseren van een gezonde levensstijl;
 • Het creëren en versterken van een gezonde fysieke en sociale omgeving voor de jeugd en oudere inwoners, die het maken van  gezonde(re) keuzes vergemakkelijkt;
 • Het verkleinen van gezondheidsachterstanden en sociaaleconomische gezondheidsverschillen door het gericht ondersteunen van kwetsbare groepen inwoners en bepaalde wijken.

De resultaten op de geformuleerde strategische doelstelling worden met de
volgende indicatoren  gevolgd:

Indicator

JR 2017

2019

2020

2021

2022

Zelfredzaamheid van de inwoners (schaalscore)

90,00

90,00

90,00

90,00

Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.

Indicator

JR 2017

2019

2020

2021

2022

Aandeel inwoners dat mantelzorg of buren-, bejaarden-, of gehandicaptenhulp verleent

50,00

51,00

51,00

51,00

Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.