Begroting 2019 - 2022

Grondbeleid

Prognose

De gemeente Venlo heeft ca. 30 grondexploitaties als onderhanden werk. De prognose van de toekomstige resultaten van de exploitaties met een positief resultaat bedraagt € 5,8 miljoen. Voor de jaren 2018 en 2019 wordt in beperkte mate winstneming verwacht. Dit is nadrukkelijk afhankelijk van de ontwikkelingen c.q. verkopen.

Voor de verliesgevende exploitaties is conform voorschriften de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten gevormd. Deze heeft medio 2018 een stand van € 37,4 miljoen.

De Algemene Grondreserve heeft op 31 december 2018 een verwachte stand van € 5,0 miljoen. Verwacht wordt dat deze reserve de komende jaren zal fluctueren tussen € 5 en € 6 miljoen. Dit is nadrukkelijk afhankelijk van ontwikkelingen in de lopende exploitaties zoals Kazernekwartier en de grote woningbouwlocaties.

Voor nadere detaillering van het grondbeleid verwijzen we naar de Nota Grondbedrijf 2019 die tevens in november aan de Raad wordt aangeboden .