Begroting 2019 - 2022

Programma 11 Beheer openbare ruimte

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1.000

Middelen Programma  11

Baten / Lasten

2018

2019

2020

2021

2022

Beheer openbare ruimte

Baten

22.179

22.630

23.871

23.707

23.981

Lasten

39.906

39.065

40.381

40.105

40.315

Onttrekkingen aan reserves

Baten

1.641

1.345

349

724

876

Toevoegingen aan reserves

Lasten

Saldo programma 11 na verrekening reserves

-16.086

-15.090

-16.161

-15.674

-15.458

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

19-008

Begraven baten-lasten bijstellen

19-027

Extra onttrekking uit egalisatiereserve openbare verlichting

19-034

Prijsinflatie 2019-2022

40

40

40

40

19-040

Correctie afgesloten budgetten

15

15

15

15

19-041

Ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille

48

48

48

48

19-051

Vervallen huuropbrengst AZC

-183

-183

-183

-183

19-068

Inritten

-37

-37

-37

-37

19-101

Verlaging onderhoudskosten bluswatervoorzieningen

40

40

40

40

19-102

Verlagen rioolheffing tbv gelijkblijvende belastingdruk

19-124

Actualisatie afvalstoffenheffing 2019-2023

219

241

245

227

19-125

Actualisatie  loonkostenverdeling

103

106

93

91

19-130

Kostendekkendheid rioolheffing 2019

80

104

130

137

19-140

Schrappen project Fietsen langs Maas

17

56

55

54

19-141

Heroverwegen restantkrediet Veilige Schoolomgeving

14

14

14

13

19-151

Minder ad-hoc herstelwerkzaamheden verharding en bermen

100

100

100

100

19-152

Minder specifieke groenwerkzaamheden

75

19-153

Minder onderhoud overige watertaken

25

25

25

25

19-162

Wijkgericht werken

150

150

150

19-171

Service groen en service civiel

150

150

150

19-172

Temporiseren onderhoud wegen, gebouwen, civiel etc.

400

-400

19-173

Sluiting zwembad De Wisselslag

Totaal

956

470

886

871