Begroting 2019 - 2022

Programma 7 Sport- en Cultuurbevordering

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1.000

Middelen Programma  07

Baten / Lasten

2018

2019

2020

2021

2022

Sport- en Cultuurbevordering

Baten

3.306

3.143

3.069

3.168

3.169

Lasten

8.924

9.020

7.819

7.615

7.301

Onttrekkingen aan reserves

Baten

Toevoegingen aan reserves

Lasten

Saldo programma 07 na verrekening reserves

-5.617

-5.877

-4.750

-4.447

-4.132

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

19-034

Prijsinflatie 2019-2022

46

46

46

46

19-039

Bezuiniging team Sportontwikkeling

50

50

50

50

19-040

Correctie afgesloten budgetten

19-041

Ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille

3

3

3

3

19-059

Binnensportaccommodaties begroting 2019-2022

-240

19-060

Buitensportaccommodaties minder inkomsten

-50

19-065

Instellen voorziening onderhoud buitensport

-212

-382

-383

-383

19-125

Actualisatie  loonkostenverdeling

195

195

195

196

19-143

Sporttarieven 2018

200

300

300

19-156

Taakstelling zwembad

-210

-210

-210

-210

19-166

Afschaffen amateurcultuur en –sportsubsidies

162

304

589

19-167

Culturele activiteiten en projecten

60

60

60

19-173

Sluiting zwembad De Wisselslag

400

400

400

Totaal

-418

525

765

1.050