Begroting 2019 - 2022

Programma 6 Economie en Toerisme

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1.000

Middelen Programma  06

Baten / Lasten

2018

2019

2020

2021

2022

Economie en Toerisme

Baten

6.173

8.837

2.425

2.026

3.293

Lasten

9.287

13.051

6.727

6.298

7.554

Onttrekkingen aan reserves

Baten

22

185

120

Toevoegingen aan reserves

Lasten

1.055

1.070

70

70

70

Saldo programma 06 na verrekening reserves

-4.147

-5.099

-4.252

-4.341

-4.330

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

19-010

Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

19-020

Onrendabele investeringen BV Campus Vastgoed Greenport

-1.000

19-034

Prijsinflatie 2019-2022

11

11

11

11

19-125

Actualisatie  loonkostenverdeling

-79

-87

-87

-86

19-128

Problematiek dekking projecturen

133

140

140

140

19-134

Vrijval reserve Toeristisch Actieprogramma

65

19-135

Afromen reserve Kennisinfrastructuur

120

19-137

Vermindering budget acquisitie

50

50

50

50

19-138

Verminderen budget ambitiedocument Venlo Circulaire Hotspot

100

100

Totaal

-600

214

114

114