Begroting 2019 - 2022

Programma 4 Zorg en Welzijn

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1.000

Middelen Programma  04

Baten / Lasten

2018

2019

2020

2021

2022

Zorg en Welzijn

Baten

8.109

5.354

5.351

5.303

5.295

Lasten

136.132

130.424

128.968

129.736

129.305

Onttrekkingen aan reserves

Baten

150

Toevoegingen aan reserves

Lasten

Saldo programma 04 na verrekening reserves

-127.872

-125.069

-123.617

-124.432

-124.010

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

19-034

Prijsinflatie 2019-2022

-162

-162

-162

-162

19-044

BTW laag tariefverhoging

-73

-73

-73

-73

19-048

Huurderving zorg- en veiligheidshuis

-20

19-049

Begroting zorg- en veiligheidshuis MJP 2018-2019

-21

19-117

Veiligheidsregio

22

22

22

22

19-121

Begrotingswijziging budgettair kader sociaal domein

-6.375

-7.045

-7.761

-7.933

19-125

Actualisatie  loonkostenverdeling

1.077

1.066

1.064

1.065

19-168

Subsidie wijkraden

60

60

60

60

Totaal

-5.494

-6.133

-6.850

-7.022