Begroting 2019 - 2022

Programma 11 Beheer openbare ruimte

Relevante beleidskaders

De volgende wettelijke- en beleidskaders zijn van toepassing:

  • Strategische visie Venlo 2030.
  • Sociale en Ruimtelijke Structuurvisie.
  • Ambitiedocument C2C + uitvoeringsprogramma.
  • Stad van Actieve Mensen (SAM).
  • Verschillende wettelijke registraties, waaronder de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Topografie (BRT), de Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ), de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).
  • Verschillende (wettelijke) zorgplichten volgend uit onder andere de Wegenwet, Wegenverkeerswet, Wet milieubeheer, Telecommunicatiewet, Wet op de lijkbezorging, Waterwet.
  • Diverse landelijk gehanteerde normeringen en richtlijnen, zoals visual tree assessment (VTA) en diverse CROW publicaties.
  • Diverse sectorale (lokale en regionale) beleids- en uitvoeringsplannen, zoals het Groenbeleidsplan, Uitvoeringsprogramma Groen & Water 2018-2021, het Handboek Vastgoed, het GVVP/nieuwe mobiliteitsplan, Materiaalbeleidsplan, Beleidsplan Openbare Verlichting, VRI's  etcetera.