Begroting 2019 - 2022

Programma 10 Wonen en Leefomgeving

Relevante beleidskaders

Naast sectorale beleidsvisies en uitvoeringsprogramma’s hebben de volgende kaderstellende documenten een relatie met dit programma:

  • Strategische visie Venlo 2030
  • Strategische visie ‘Regio in balans’
  • Ruimtelijke Structuurvisie
  • Visie Stedelijk Centrum
  • Stadsdeelontwikkelings-, wijk- en dorpsplannen
  • Wijkgericht werken (pilots)
  • Bestemmingsplannen /pilot Omgevingsplan
  • Kadernotitie Burger aan Zet (2012)