Begroting 2019 - 2022

Programma 9 Verkeer en Bereikbaarheid

Relevante beleidskaders

Naast sectorale beleidsvisies hebben de volgende kaderstellende documenten een relatie met dit programma.

  • Strategische visie Venlo 2030
  • Strategische visie ‘Regio in balans’
  • Ruimtelijke Structuurvisie
  • Raadsbesluiten 2016-65; Bereikbaarheid en parkeren in gastvrije stad en 2017-9; Parkeren stedelijk centrum
  • Trendsportal